REGULAMIN / formularze

§1 TERMINY UŻYTE W REGULAMINIE

W Regulaminie użyliśmy poniższych terminów, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego tj.entlik@entlik.pl
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym;
 4. Koszyk – udostępniona indywidualnie dla Klienta przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
 5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
 6. Produkt – dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca – sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest firma UHT URBAN TRADE HOUSE Andrzej Zabłocki, ul. Przędzalniana 48/21, 90-333 Łódź, NIP 794-22-94-794, REGON wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, nr biura obsługi Klienta : 691-377-441, entlik@entlik.pl.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu konta Klienta;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Niezbędne informację na temat zasad związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 2. Sprzedawca informuję Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich brutto.
 3. Kliknięcie przez Klienta przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY I ODBIORU jest momentem zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku przelewu tradycyjnego czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty to 3 dni robocze, zamówienia opłacane za pośrednictwem PAYU, Twisto czy imoje muszą być opłacone z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. 
 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),włączona obsługa plików cookies.

§3 ZASADY REJESTRACJI KONTA KLIENTA

 1. Składanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe zarówno po wcześniejszej rejestracji Konta Klienta jak również bez spełnienia obowiązku Rejestracji. Rejestracja Konta Klienta jak również jego prowadzenie jest całkowicie bezpłatne.
 2. Rejestracji Konta Klienta dokonać można z poziomu strony głównej Sklepu Internetowego poprzez kliknięcie w opcję REJESTRACJA.
 3. Procedura rejestracji odbywa się z wykorzystaniem interaktywnego formularza rejestracji. W ramach tego formularza Klient zostanie poproszony o wprowadzenie danych osobowych (imienia, nazwiska, hasła, adresu email )oraz złożenie oświadczeń woli poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji.
 4. Sprzedawca w celu świadczenia na rzecz Klienta usług prowadzenia Konta Klienta oraz zawierania Umów Sprzedaży po uzupełnieniu danych osobowych wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz ewentualne złożenia oświadczeń w sprawie innych wskazanych kwestii.
 5. Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń woli poprzez zaznaczenie wymaganych i dostępnych opcji należy kliknąć przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ.
 6. Z chwilą kliknięcia przycisku, o którym mowa powyżej w pkt. 5 Sprzedawca wysyła do Klienta dokonującego rejestracji Powiadomienie zawierające link aktywacyjny. Po kliknięciu w link aktywacyjny pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta drogą elektroniczną umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Pragniemy zagwarantować każdemu Klientowi maksymalną wygodę dlatego funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwia dokonywanie zakupów zarówno po dokonaniu wcześniejszej rejestracji Konta Klienta jak i bez dokonywania rejestracji.
 2. W celu dokonania zakupu Produktu dostępnego w ofercie Sprzedawcy, Klient powinien wybrać interesujący go Produkt określając jego parametry, a następnie dodać wskazany Produkt do koszyka klikając w przycisk DODAJ DO KOSZYKA. Kliknięcie w ten przycisk powoduje przeniesienie Produktu do Koszyka, po czym Klient ma możliwość kontynuowania zakupów.
 3. Aby zakończyć dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym należy wejść do Koszyka klikając w jego ikonę dostępną w prawym górnym rogu Sklepu Internetowego.
 4. Po sprawdzeniu informacji o Produkcie w celu finalizacji Zamówienia należy w przypadku składania Zamówienia bez dokonywania rejestracji:
  1. uzupełnić wskazane przez formularz wymagane dane osobowe, wprowadzić ewentualne uwagi lub posiadane przez Klienta kupony
  2. wybrać formę dostawy,
  3. wybrać formę płatności,
  4. złożyć stosowne oświadczenia,

a następnie kliknąć przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY I ODBIORU.

 1. Po sprawdzeniu informacji o Produkcie w celu finalizacji Zamówienia należy w przypadku składania Zamówienia po dokonaniu wcześniejszej rejestracji:
 1. uzupełnić brakujące wskazane przez formularz wymagane dane osobowe, wprowadzić ewentualne uwagi lub posiadane przez Klienta kupony
 2. wybrać formę dostawy,
 3. wybrać formę płatności,

a następnie kliknąć przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY I ODBIORU.

 1. Kliknięcie w przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY I ODBIORU przenosi Klienta do okna podsumowania, gdzie może sprawdzić szczegóły składanego Zamówienia i dokonać płatności przy pomocy formy płatności wybranej zgodnie z pkt. 4 powyżej.
 2. Z chwilą kliknięcia w przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY I ODBIORU zostaje zawarta Umowa Sprzedaży na odległość.

§5 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Płatność za zakupione Produkty w formie przedpłaty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
  1. Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;
  2. Przy pomocy systemu PayU;
 2. Dostawa zakupionych Produktów jest realizowana przy pomocy: Firmy Kurierskiej z płatnością w formie przedpłaty;
 3. Klient ma możliwość zapoznania się z dokładnymi kosztami wysyłki w formularzu Zamówienia.
 4. Przeciętny czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 1 do 3 dni roboczych z wyjątkiem dostawy Produktów, które na karcie Produktu w Sklepie Internetowym mają informację o wydłużonym czasie wykonania i realizacji zamówienia.
 5. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki lub obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Pozwoli to na natychmiastowe rozwiązanie zaistniałego problemu.

§6 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca względem Klienta odpowiada jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz Dyrektywą 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.
 2. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Korzystając z tego prawa Klient proszony jest o precyzyjnie opisanie występującej wady Produktu lub Usługi. Sprzedawca zachęca do składania reklamacji za pośrednictwem FORMULARZA REKLAMACJI dostępnego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Reklamacje i Zwroty.
 3. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia przez Klienta Reklamacji.
 5. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§7PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć odpowiednie oświadczenie woli i przesłać je Sprzedawcy razem z zakupionym Produktem oraz informacją o rachunku bankowym Klienta, na który zostanie dokonany zwróć ceny Produktu.
 3. Sprzedawca zachęca do składania procedury zwrotu za pośrednictwem FORMULARZA ZWROTU dostępnego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Reklamacje i Zwroty.
 4. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .
 5. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

§8 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy sprzedaży.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 sierpnia 2018 roku do odwołania.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Przejdź do Facebook
Przejdź do Pintrest
Przejdź do Instargram